D??ng D?nh

Tên khác:

Ngày sinh:
28/2/1989

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

D??ng D?nh (??) sinh ra t?i H?ng Kông nh?ng l?n lên t?i Th??ng H?i. Cha cô là ng??i lai ??c và Trung Qu?c, m? là ng??i Trung Qu?c. Cô có m?t em trai là Keven. Angelababy thành th?o ti?ng Quan Tho?i, ti?ng Qu?ng ?ông và ti?ng Anh.

Vì tên ti?ng Anh "Angela" khó g?i nên b?n bè th?i trung h?c ?ã ??t bi?t danh cho cô là "baby". Khi b??c chân vào làng ng??i m?u, cô ?ã g?p hai tên l?i thành ngh? danh.

Angela ?ã b?t ??u yêu thích th?i trang t? khi còn bé b?i "Cha tôi kinh doanh v? th?i trang t?i Th??ng H?i. Dù ?ó là qu?n áo c?a ng??i l?n thì tôi v?n thích ??n c?a hàng c?a ông ?? th? t?ng b? qu?n áo, k?t h?p chúng v?i nhau. ?i?u ?ó th?t thú v?. Tôi ngh? mình ?ã có ni?m ?am mê v?i th?i trang t? ?ó".