H?ng Kim B?o

Tên khác:
Sammo Hung Kam-Bo

Ngày sinh:
1/7/1952

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

H?ng Kim B?o (Hán t?: ???, ti?ng Anh: Sammo Hung) là m?t di?n viên, ??o di?n, nhà s?n xu?t và ch? ??o võ thu?t c?a ?i?n ?nh H?ng Kông. B?t ??u tham gia ngh? thu?t t? khi nh? tu?i v?i vai trò thành viên nhóm Th?t Ti?u Phúc, H?ng ???c bi?t t?i nhi?u nh?t qua các b? phim võ thu?t - hài nh? Lâm Th? Vinh (???, 1979), K? ho?ch A (A ??, 1983) hay Phi long mãnh t??ng (????, 1988). ???c coi là m?t trong nh?ng ng??i ?i ??u c?a th? lo?i "phim hành ??ng - hài" và "phim c??ng thi" (??) trong th?p niên 1980, k? t? th?p niên 1990 H?ng ít còn xu?t hi?n v?i vai trò di?n viên, thay vào ?ó là v? trí ch? ??o võ thu?t, ông ?ã t?ng là ch? ??o cho các phim võ thu?t c?a Thành Long, H? Kim Thuyên, Chu Tinh Trì và Ngô V? Sâm.