Hoàng Thu Sinh

Tên khác:
Anthony Wong Chau Sang

Ngày sinh:
2/9/1961

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Hoàng Thu Sinh có cha là ng??i Anh và m? là ng??i Trung Qu?c. Khi anh lên 4 tu?i thì cha anh ?ã r?i b? gia ?ình, do v?y Hoàng ???c l?y theo h? m?. Anh b?t ??u ngh? di?n khi tham gia l?p ?ào t?o di?n viên c?a hãng truy?n hình ATV và sau ?ó vào h?c t?i H?c vi?n sân kh?u ?i?n ?nh H?ng Kông.Cho ??n nay Hoàng Thu Sinh ?ã tr? thành m?t di?n viên kì c?u c?a ?i?n ?nh H?ng Kông v?i g?n 20 n?m trong ngh?. Tuy chuyên ?óng nh?ng vai ph? bên c?nh các ngôi sao l?n khác nh?ng anh luôn ???c th?a nh?n là m?t di?n viên tài n?ng và có th? ?óng nhi?u lo?i vai khác nhau, t? ph?n di?n nh? trùm xã h?i ?en cho ??n chính di?n nh? thanh tra c?nh sát. ? giai ?o?n ??u, Hoàng th??ng ???c giao nh?ng vai ph?n di?n nh? trong các phim Hard Boiled c?a ??o di?n Ngô V? Sâm (?óng cùng Chu Nhu?n Phát và L??ng Tri?u V?), The Heroic Trio c?a ??o di?n ?? Kì Phong và c? b? phim kinh d? Bánh bao nhân th?t ng??i mà anh ?ã ?o?t gi?i Kim Mã cho Vai nam chính xu?t s?c nh?t.