??ng ??i Vi

Tên khác:
Dawei Tong

Ngày sinh:
2/3/1979

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
180 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Nam di?n viên TQ n?i ??a ??ng ??i V? là ng??i dân t?c Mãn Châu, sinh ra t?i TP Ph? Thu?n t?nh Liêu Ninh. N?m 1997 thi ?? khoa di?n xu?t H?c vi?n hí k?ch Th??ng H?i, n?m 2001 t?t nghi?p h? chính quy. Sau khi t?t nghi?p anh công tác t?i Vi?n k?ch nói qu?c gia, ?ã tham gia ch? di?n m?t s? v? k?ch nói nh? “D? ?i?m”, “Anna qu? ty ??”, “Tr??ng thành” v.v… Ngoài ra còn quay qu?ng cáo cho Hazeline, bóng ?èn GE, KFC…N?m 1998 ??ng ??i V? ?óng phim truy?n hình ??u tay “T?u n??ng”, sau ?ó “Th? k? nhân sinh” (1999), “??u là tai ho? do thiên s?” (2000), “??c h?n H?i D??ng quán” (2001), “Thi?u niên Bao Thanh Thiên 2”… ??u là nh?ng b? phim r?t ?n khách. ??ng th?i anh v?n luôn tìm ki?m c? h?i ?? phát tri?n s? nghi?p, n?m 2001 còn tham gia di?n phim ?i?n ?nh “Anh yêu em”, “100 tên tr?m”, n?m 2003 di?n “Tình khiên nh?t tuy?n”… Nh?ng b? phim ??ng ??i V? tham gia ??u mang s?c tr? và màu s?c c?a cu?c s?ng, ví nh? “Ng?c quan âm” (2002), “H??ng s?c ngày hè” (2003), “H?ng ph?n th? gia” (2004), “L?n ??u ti?p xúc thân m?t”, “H? ?i?p phi phi” v.v…N?m 2005 anh ch? di?n “Th? l?u t?c” vai Ti?u B?ch, n?m 2006 tham gia m?t s? phim truy?n hình: “Ph?n ??u”, “We have nowhere to place youth”, “Nh?ng ngày thanh xuân” và phim ?i?n ?nh “Bình qu?”. N?m 2007 ch? di?n “N? ??c c?nh”, “S? v? k?t hôn”, “H?nh phúc hoàn h?u ?a vi?n”, n?m 2008 ?óng “Tay thi?n x?” và phim ?i?n ?nh “Xích bích”.