Nicolas Cage

Tên khác:

Ngày sinh:
7/1/1964

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
M?

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Nicolas Cage sinh d??i tên Nicholas Kim Coppola ? Long Beach, California, cha là August Coppola, m?t nhà v?n và giáo s? ng??i M? g?c Ý, còn m? là Joy Vogelsang, m?t v? n? g?c ??c. Vào n?m 1976, b? m? Cage ly d? và anh chuy?n t?i Beverly Hills v?i cha. Anh còn là cháu trai c?a Francis Ford Coppola và Talia Shire, do ?ó, anh là anh em h? v?i ??o di?n Sofia Coppola và Roman Coppola, c?ng nh? v?i di?n viên Jason Schwartzmann.

Nicholas ?ã thích ngh? di?n t? khi còn nh? tu?i, và anh ?ã r?i tr??ng trung h?c t? r?t s?m, nh?n ch?ng ch? GED (ch?ng ch? hoàn t?t trung h?c t?i M?) và ?i theo s? nghi?p c?a mình. Nicholas theo h?c khoa k?ch ngh? t?i tr??ng Trung h?c Beverly Hills nh?ng ?ã b? d? n?m 17 tu?i. Cage ?ã s?m ??i tên ?? con ???ng s? nghi?p c?a mình không b? ?nh h??ng b?i danh ti?ng c?a ng??i bác. Anh ?ã ch?n cái tên Cage theo tên m?t ng??i anh hùng Luke Cage trong sách ho?t h?a c?a nhà xu?t b?n Marvel Comics và tên nhà so?n nh?c tiên phong John Cage.

Anh ?ã ?óng m?t vai nh? trong phim Fast Times at Ridgemont High (1982) (d??i cái tên là Coppola). Vai di?n ti?p theo vào n?m 1983 trong b? phim Rumble Fish và Valley Girl là các vai di?n xu?t gây ?n t??ng ??u tiên c?a anh.

Anh ?ã giành ???c gi?i Oscar cho di?n viên xu?t s?c nh?t cho vai di?n c?a anh trong phim Leaving Las Vegas (1995). Anh ?ã n?i danh v?i nh?ng vai di?n khác nhau trong phim hành ??ng có nh?ng nhân v?t mang nhi?u k?ch tính, c?ng nh? nh?ng vai di?n trong phim dark humor. G?n ?ây, anh xu?t hi?n trong phim Lord of War (Chúa t? chi?n tranh) và phim The Weather Man (H?nh phúc mong manh).

Anh có 2 con, có v?i Kristina Fulton con trai ??u Weston Coppola Cage vào n?m 1990. Vào ngày 8 tháng 4 n?m 1995 anh c??i di?n viên Patricia Arquette, và ?ã ly d? sau ?ó vào ngày 18 tháng 5 n?m 2001. Vào ngày 10 tháng 8 n?m 2002 anh c??i Lisa Marie Presley và n?p ??n xin ly d? g?n 4 tháng sau. H? ?ã chính th?c ly d? vào ngày 16 tháng 5 n?m 2004. Không lâu sau ?ó anh ?ã làm l? thành hôn v?i c?u ti?p viên Alice Kim vào ngày 30 tháng 7 n?m 2004, ? B?c California và h? có ??a con chung tên là Kal-el Coppola Cage (tên ??t theo nhân v?t Superman c?a nhà xu?t b?n DC Comics).

Ngoài ra, anh còn tham gia l?ng ti?ng trong phim ho?t hình The Ant Bully c?a hãng Warner Bros. Nicolas Cage c?ng s? tr? l?i v?i vai Ben Gates trong ph?n 2 c?a phim National Treasure (Kho báu qu?c gia).

Anh ?ã ??ng ??u "Danh sách m??i g??ng m?t nam di?n viên n?i ti?ng nh?t ???ng th?i" do t?p chí GQ t? ch?c bình ch?n n?m 2005.

Một số phim đã tham gia