Thái Hòa

Tên khác:
H? Thái Hòa

Ngày sinh:
10/8/1974

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Thái Hòa ???c sinh ra ngày 10 tháng 8 n?m 1974 t?i Sài Gòn. Sau này l?n lên, do có lòng ?am mê ngh? thu?t nên anh quy?t ??nh làm di?n viên hài l?n di?n viên k?ch, cách di?n xu?t c?a Thái Hòa r?t ??c bi?t và dí d?m khi?n không ít khán gi? yêu quý. Không nh?ng th?, anh còn ??m nh?n luôn vai trò biên k?ch sân kh?u và ??o di?n sân kh?u, hai tác ph?m ?n khách nh?t c?a anh là Ng??i v? ma và Qu? tim máu, dù nhi?u n?m trôi qua nh?ng hai v? k?ch kinh d? này v?n còn ?? s?c h?p d?n ?? kéo khán gi? ??n r?p r?t ?ông. S? nghi?p c?a Thái Hòa còn t?a sáng h?n n?a khi l?n sân sang l?nh v?c ?i?n ?nh, b? phim ??u tiên anh tham gia là phim Nh?ng ??a con thành ph?, sau này anh gây nhi?u ?n t??ng v?i nh?ng b? phim hài n?i ti?ng c?a ??o di?n Vi?t ki?u Charlie Nguy?n nh? là ?? Mai tính, Long Ru?i, C??i ngay k?o l? và Tèo em.N?m 2004, Thái Hòa có k?t hôn v?i di?n viên hài Cát Ph??ng r?i cùng cô tham gia nhi?u v? hài k?ch hay nh? là Anh ch?ng nhát, Rình tr?m, Tình b?n, Mùa xuân c??i em... Nh?ng ??n n?m 2006 thì c? hai ?ã ly hôn khi ?ã có m?t ??a con trai v?i nhau, hi?n t?i Thái Hòa ?ang s?ng v?i ng??i v? m?i tên H?ng Thu