Tr?n Khôn

Tên khác:
Kun Chen

Ngày sinh:
4/2/1976

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Tr?n Khôn, ?ôi khi ghi là Aloys Chen, là m?t di?n viên và ca s? Trung Qu?c. Anh ?ã giành ???c gi?i th??ng nam di?n viên xu?t s?c nh?t LHP Bách Hoa, LHP Hoa Bi?u, và m?t ?? c? cho Nam di?n viên xu?t s?c nh?t LHP Kim Mã.